Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L.2018.127.2 oraz Dz.U.UE.L.2021.74.35 ) zwane dalej: „RODO” informujemy, że dane osobowe użytkowników strony internetowej NFDK przetwarzane są w następujący sposób:

 1. Administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Warszawie (00-697 Warszawa , Al. Jerozolimskie 51/9) zwane dalej „NFDK” które wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu Krajowego NFDK, zwanego dalej: „Administrator” .Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – „IOD”, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mailowym: nfdk.kr@nfdk.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy o stowarzyszeniach i statutu NFDK, niezbędności przetwarzania w celu zawarcia lub realizacji umowy, której stroną może być zainteresowana osoba lub podjęciem działań na żądanie tej osoby (art. 6 ust 1 lit. b RODO), we właściwych przypadkach stosowanie plików cookies – za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), realizacja uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w zakresie wykraczającym poza działania NFDK, takich jak: administrowanie stroną internetową, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, a także w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w celu:
  – realizacji zadań statutowych NFDK i innych zadań niezbędnych do prawidłowych działań w tym zakresie, zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminach NFDK,
  – realizacji wydarzeń organizowanych, wspieranych lub promowanych przez NFDK,
  – umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
  – dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, analitycznym i statystycznym.
 4. Dane osób będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania ww. celów, a ponadto: w zakresie umowy – przez okres jej trwania, w zakresie zgody – do czasu jej wycofania oraz w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących archiwizacji danych, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173)
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne jako warunek korzystania ze strony internetowej NFDK i znajdujących się w jej treści informacji i usług. Ich niepodanie uniemożliwia realizację zadań statutowych przez NFDK lub realizację umowy.
 6. Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę lub inny podmiot, przetwarzane są jako dane kontaktowe, związane z pełnioną funkcją lub relacją z w/w innym podmiotem, w imieniu którego dana osoba występuje. Dane te pozyskane są bezpośrednio od osoby reprezentującej wnioskodawcę lub otrzymane od w/w innego podmiotu. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 7. W ograniczonym zakresie NFDK może udzielić dostępu do danych podmiotom, które obsługują Biuro Zarządu Krajowego NFDK, świadcząc usługi na jego rzecz (np. usługi doradcze i prawne, usługi IT i obsługi technicznej, digitalizacja i niszczenie dokumentacji, usługi archiwizacji). Odbiorcy danych przetwarzają je na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego wytycznymi. Odbiorcami mogą być inni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (np. usługi pocztowe i operacyjne) oraz, w stosownych przypadkach, organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Uprawnienia osób, których dane dotyczą:
  – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  – prawo żądania ich sprostowania;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania;
  – w zakresie umowy – prawo do przeniesienia danych;
  – prawo żądania usunięcia danych po upływie wskazanych okresów;
  – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim osoby ze zwykłym pobytem, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.