O projekcie

Projekt Wzmocnienie potencjału doradztwa zawodowego w Polsce, który realizuje Narodowe Forum Doradztwa Kariery sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem.

Wartość finansowania: 369 642,00 zł

Celem głównym projektu Wzmocnienie potencjału doradztwa zawodowego w Polsce jest zwiększenie zainteresowania usługami z zakresu doradztwa zawodowego poprzez działania informacyjnopromocyjne oraz badania skierowane na identyfikację barier w rozwoju doradztwa. 

Cele szczegółowe projektu Wzmocnienie potencjału doradztwa zawodowego w Polsce to:

  1. zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści wynikających z korzystania z doradztwa zawodowego
  2. zapewnienie źródeł informacji ułatwiających skorzystanie z usługi doradztwa zawodowego
  3. rozwój sieci kontaktów podmiotów zorientowanych na udostępnianie wiedzy o rynku pracy.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację kampanii społecznej, opracowanie i upowszechnienie Informatora o doradztwie zawodowym, zorganizowanie webinariów, sieciowanie
oraz towarzyszące działania promocyjne w terminie 01.11.2022-31.12.2023.

Grupę docelową Projektu stanowią:

  • organizacje rynku pracy, organizacje pracodawców, branżowe i gospodarcze

Organizacje o charakterze ogólnokrajowym, jak i regionalnym, których misja związana jest z funkcjonowaniem i rozwojem rynku pracy. Są to zarówno organizacje, które świadczą usługi doradztwa, jak i zorientowane na działania na rzecz zrównoważonego rynku pracy.

  • indywidualni odbiorcy

Osoby dorosłe – Polacy i Ukraińcy, które ukończyły 18 lat, chcące uzyskać informacje pozwalające im poprawić sytuację na rynku pracy. Projekt kierowany jest także do osób przybyłych do Polski po
wybuchu wojny w Ukrainie, które dotyka wykorzenienie z dotychczasowego środowiska zawodowego, co łączy się z barierą językową. Dlatego w projekcie przygotowane zostaną materiały również w języku ukraińskim.

Zadanie realizowane będzie na terytorium całej Polski, korzystając z zaplecza techniczno-kadrowego Oferenta, który posiada placówki w każdym województwie. Dzięki realizacji większości zadań z użyciem rozwiązań cyfrowych duży obszar realizacji nie będzie generował niepotrzebnych kosztów, wręcz przeciwnie, zrealizowane zadania będą wydajne ekonomiczne dzięki kierowaniu ich do licznej grupy odbiorców.