Branża transportu kolejowego

Branża transportu kolejowego obejmuje zawody, których zadaniem jest szeroko rozumiane zapewnienie sprawnej obsługi technicznej w transporcie kolejowym. Jednym z zawodów wchodzącym w skład tej branży jest monter nawierzchni kolejowej, którego zadaniem jest m.in. wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza. Biorąc pod uwagę coraz większe stawianie przez państwo na transport kolejowy i zagęszczanie siatki torów kolejowych, można zakładać, że zapotrzebowanie na zawód montera nawierzchni kolejowej będzie rosnąć.

Branża transportu kolejowego to obszar, który może dostarczyć fascynujących możliwości zawodowych. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć karierę w tej branży:

 • wpływ na gospodarkę i infrastrukturę: Praca w transporcie kolejowym pozwala na udział w rozwoju gospodarki kraju oraz utrzymaniu infrastruktury kolejowej.
 • ekologia i zrównoważony transport: Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu. Praca w tej branży może pomóc w promowaniu zrównoważonego transportu i ochrony środowiska naturalnego.
 • różnorodność zawodów: Branża kolejowa oferuje wiele różnorodnych stanowisk, od maszynistów i konduktorów po inżynierów, informatyków, specjalistów ds. bezpieczeństwa i zarządzania.
 • rozwój infrastruktury: Wiele krajów inwestuje w modernizację i rozbudowę sieci kolejowej, co tworzy wiele możliwości pracy i rozwoju zawodowego.
 • bezpieczeństwo i kierowanie ruchem: Praca w transporcie kolejowym wymaga dbałości o bezpieczeństwo pasażerów i towarów. Możesz pracować jako konduktor, maszynista lub kontroler ruchu kolejowego.
 • rozwój kariery: Branża kolejowa oferuje wiele możliwości rozwoju kariery, w tym awanse na stanowiska kierownicze i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe.
 • tradycja i duma: Transport kolejowy ma bogatą tradycję i historię. Praca w tej branży może być źródłem dumy z kontynuowania tego dziedzictwa i zapewnienia funkcjonowania ważnej gałęzi transportu.

Jeśli interesuje Cię zarządzanie ruchem, logistyka, praca w obszarze transportu i infrastruktury, a także troska o środowisko naturalne, branża transportu kolejowego może być fascynującym obszarem do pracy. To także dziedzina, w której możesz przyczyniać się do rozwoju kraju i zapewnienia bezpiecznego oraz efektywnego transportu. Ocenę nasycenia rynku w Twoim regionie oraz możliwości rozwoju w tej specjalizacji pomoże Ci określić doradca zawodowy.

Monter nawierzchni kolejowej

W zakresie wykonywania i utrzymywania nawierzchni kolejowej i podtorza osoba wykonująca zawód montera nawierzchni kolejowej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw budownictwa kolejowego
 • Wykonuje prace związane z budową nawierzchni kolejowej
 • Wykonuje prace związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i elementów podtorza

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

W zakresie montażu i eksploatacji urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym osoba wykonująca zawód technika automatyka sterowania ruchem kolejowym:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw elektrotechniki i transportu kolejowego
 • Montuje urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym
 • Stosuje przepisy  dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
 • Przygotowuje się do uzyskania licencji maszynisty

Technik budownictwa kolejowego

W zakresie organizacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych osoba wykonująca zawód technika budownictwa kolejowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw budownictwa kolejowego
 • Organizuje i koordynuje roboty związane z budową dróg kolejowych
 • Kontroluje stan dróg kolejowych
 • Organizuje prace związane z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym

W zakresie organizacji robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstaw kosztorysowania osoba wykonująca zawód technika budownictwa kolejowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw budownictwa kolejowego
 • Organizuje i koordynuje prace związane z budową kolejowych obiektów inżynieryjnych
 • Ocenia stan techniczny kolejowych obiektów inżynieryjnych
 • Organizuje i wykonuje prace związane z utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych
 • Stosuje przepisy  dotyczące podstaw kosztorysowania

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

W zakresie montażu i eksploatacji sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej osoba wykonująca zawód technika elektroenergetyka transportu szynowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące  podstaw elektrotechniki i transportu kolejowego
 • Stosuje przepisy  dotyczące montażu i eksploatacji sieci zasilających
 • Stosuje przepisy dotyczące montażu i eksploatacji urządzeń zasilających trakcje elektryczną

W zakresie montażu i eksploatacji środków transportu szynowego osoba wykonująca zawód technika elektroenergetyka transportu szynowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące  podstaw elektrotechniki i transportu kolejowego
 • Stosuje przepisy dotyczące montażu środków transportu szynowego
 • Stosuje przepisy dotyczące eksploatacji środków transportu szynowego
 • Przygotowuje się do uzyskania licencji maszynisty

Technik transportu kolejowego

W zakresie organizacji i prowadzenia ruchu pociągów osoba wykonująca zawód technika transportu kolejowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw transportu kolejowego
 • Organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
 • Obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Organizuje, nadzoruje i koordynuje prace manewrowe przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych na terenie stacji kolejowej

W zakresie planowania i realizacji przewozów kolejowych osoba wykonująca zawód technika transportu kolejowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw transportu kolejowego
 • Planuje i realizuje przewozy pasażerskie i towarowe
 • Obsługuje osoby i ładunki
 • Przygotowuje się do uzyskania licencji maszynisty

Technik przetwórstwa mleczarskiego

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie magazynowania i przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Magazynuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze (w tym rozdziela surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze w zależności od charakterystyki ich przechowywania; monitoruje warunki magazynowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych).
 • Wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania i przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.

W zakresie prowadzenia operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Rozróżnia operacje i procesy jednostkowe w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Dobiera parametry technologiczne operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych.
 • Wykonuje czynności związane z prowadzeniem operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Przeprowadza ocenę półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie prowadzenia operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.

W zakresie obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Dobiera maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych.

W zakresie magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do dystrybucji osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Określa warunki magazynowania wyrobów gotowych.
 • Wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych.
 • Użytkuje środki transportu wewnętrznego.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania i przygotowywania do dystrybucji wyrobów gotowych.

Technik technologii żywności

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód technika technologii żywności:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym osoba wykonująca zawód technika technologii żywności:

 • Planuje procesy i operacje jednostkowe do produkcji wyrobów spożywczych.
 • Dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Dobiera maszyny i urządzenia stosowane w produkcji żywności.
 • Stosuje metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych.
 • Planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych przemysłu spożywczego.

W zakresie nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika technologii żywności:

 • Monitoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych w zakresie zgodności z systemami zapewnienia jakości.
 • Podejmuje działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji wyrobów spożywczych.
 • Pobiera do badań próbki surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Dobiera odczynniki, sprzęt i urządzenia laboratoryjne do badania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Ocenia surowce, dodatki do żywności, materiały pomocnicze, półprodukty i wyroby spożywcze, wykorzystując metody organoleptyczne.
 • Wykonuje badania fizykochemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Interpretuje wyniki badań organoleptycznych i fizykochemicznych surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Rozlicza zużycie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Określa wydajność produkcji wyrobów spożywczych.
 • Stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.