Branża budowlana

Branża budowlana obejmuje wiele zawodów, które są ukierunkowane na szeroko rozumianą budowę, przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę obiektów i konstrukcji budowlanych

Zdun, murarz-tynkarz czy kamieniarz to rzemieślnicy zajmujący się wznoszeniem ścian, konstrukcji i innych elementów budynków przy użyciu materiałów takich jak cegły, kamienie, beton lub inne materiały budowlane. Oto kilka typowych zadań przez nich wykonywanych:

 • układanie cegieł lub kamieni: zajmują się układaniem cegieł, kamieni lub innych materiałów, aby tworzyć ściany, fundamenty i inne struktury budowlane.
 • wznoszenie ścian: budują ściany z cegieł lub kamieni, tworząc podziały między pomieszczeniami i struktury nośne budynku.
 • prace murarskie na elewacjach: wykonują prace murarskie na elewacjach budynków, w tym tworzenie dekoracyjnych wzorów lub zdobień.
 • budowa schodów i kominów: często budują schody, kominy i inne elementy konstrukcyjne.
 • wymiana lub naprawa uszkodzonych ścian: wykonywanie napraw lub wymiany uszkodzonych ścian i konstrukcji budynku.
 • wznoszenie ogrodzeń: budowa ogrodzeń i murków, zarówno dla celów dekoracyjnych, jak i funkcjonalnych.
 • prace konserwatorskie: wykonywanie prac konserwatorskich przy zabytkowych budynkach, w tym renowacja i odtwarzanie starych struktur.
 • prace zbrojarskie: przygotowanie i układanie zbrojenia w betonowych konstrukcjach, takich jak fundamenty czy ściany.
 • czytanie planów budowlanych: Zdunowie muszą być w stanie czytać i interpretować plany budowlane, aby precyzyjnie realizować projekty.

Rzemieślnicy z branży budowlanej odgrywają kluczową rolę w procesie budowy i remontu budynków, tworząc trwałe i bezpieczne struktury. To zawody, które wymagają precyzji, umiejętności manualnych i znajomości różnych technik budowlanych.

Betoniarz-zbrojarz

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód betoniarza-zbrojarza:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach przygotowania i montażu siatek i szkieletów zbrojenia, osoba wykonująca zawód betoniarza-zbrojarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi przygotowania prętów zbrojeniowych i ich montażu w siatki i szkielety zbrojenia.
 • Stosuje zasady przedmiaru robót związanych z przygotowaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia.
 • Stosuje zasady magazynowania i transportu stali zbrojeniowej.
 • Dobiera stal zbrojeniową, materiały pomocnicze, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich.
 • Wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów zbrojeniowych.
 • Wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych.
 • Wykonuje czynności związane z łączeniem prętów zbrojeniowych w siatki i szkielety zbrojenia.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót zbrojarskich związanych z przygotowaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia.
 • Sporządza obmiar oraz kosztorys robót związanych z przygotowaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia.

W ramach transportu, układania i montażu zbrojenia w deskowaniach i formach, osoba wykonująca zawód betoniarza-zbrojarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania oraz montażu zbrojenia w deskowaniach i formach.
 • Dokonuje przedmiaru robót związanych z transportem, układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach i formach.
 • Dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojenia do miejsca ułożenia.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach.
 • Układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojenia w deskowaniach i formach.
 • Wykonuje połączenia prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojenia w deskowaniach oraz formach.
 • Ocenia jakość układania i montażu zbrojenia w deskowaniach i formach.
 • Sporządza obmiar oraz kosztorys robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach i formach.

W ramach przygotowania zapraw budowlanych i mieszanek betonowych, osoba wykonująca zawód betoniarza-zbrojarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru robót związanych z przygotowaniem mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.
 • Stosuje zasady magazynowania składników mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.
 • Dobiera środki transportu mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.
 • Wykonuje mieszanki betonowe i zaprawy budowlane na podstawie receptur.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.
 • Sporządza obmiar oraz kosztorys robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.

W ramach wykonywania robót związanych z betonowaniem i pielęgnacją świeżego betonu oraz z naprawą typowych elementów betonowych i żelbetowych, osoba wykonująca zawód betoniarza-zbrojarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru robót związanych z betonowaniem i pielęgnacją świeżego betonu.
 • Przygotowuje deskowania i formy do układania mieszanki betonowej.
 • Układa i zagęszcza mieszankę betonową w deskowaniach i formach.
 • Wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu.
 • Wykonuje czynności związane z demontażem deskowań i form.
 • Wykonuje czynności związane z naprawą typowych elementów betonowych i żelbetowych.
 • Ocenia jakość wykonanych robót betoniarskich.
 • Wykonuje obmiar oraz sporządza kosztorys robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu.

Cieśla

W ramach podstaw budownictwa w pracach ciesielskich, osoba wykonująca zawód cieśli:

 • Rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Rozpoznaje rodzaje i właściwości gruntów budowlanych.
 • Charakteryzuje wyroby i materiały budowlane.
 • Posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym i ciesielstwie.
 • Określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych.
 • Rozpoznaje wady i uszkodzenia drewna okrągłego, materiałów tartych oraz tworzyw drzewnych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót ciesielskich.
 • Rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Charakteryzuje środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Stosuje zasady sporządzania rysunków budowlanych.
 • Określa rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania konstrukcji drewnianych, osoba wykonująca zawód cieśli:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania konstrukcji drewnianych.
 • Posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ciesielstwie oraz dokumentacją techniczno-ruchową.
 • Określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji elementów konstrukcyjnych i wyrobów ciesielskich.
 • Dobiera materiały do wykonania elementów konstrukcji drewnianych oraz ich montażu.
 • Dobiera narzędzia, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonywania elementów konstrukcji drewnianych oraz ich montażu.
 • Zabezpiecza konstrukcje drewniane przed działaniem czynników zewnętrznych (biologicznych, chemicznych, wody i ognia).
 • Przygotowuje do transportu i składowania materiały stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych.
 • Wykonuje elementy konstrukcji drewnianych.
 • Wykonuje montaż elementów konstrukcji drewnianych.
 • Wykonuje stemplowania stropów, stropodachów.
 • Wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni.
 • Wykonuje rusztowania drewniane, pomosty robocze i daszki ochronne.
 • Kontroluje jakość wykonania konstrukcji drewnianych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
 • Wykonuje przedmiar i obmiar oraz sporządza kosztorys robót związanych z obróbką, montażem i demontażem konstrukcji drewnianych.

W ramach wykonywania deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych, osoba wykonująca zawód cieśli:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych.
 • Dobiera materiały do wykonania deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych.
 • Przygotowuje do transportu i składowania materiały stosowane do wykonywania deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych.
 • Wykonuje deskowania i formy elementów betonowych i żelbetowych.
 • Wykonuje montaż i demontaż deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych.
 • Wykonuje zabezpieczenia deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych preparatami antyadhezyjnymi.
 • Kontroluje jakość wykonywanych deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, dokumentacją techniczną oraz instrukcją montażową producenta deskowania.
 • Wykonuje przedmiar i obmiar oraz kosztorys robót związanych z wykonaniem deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych.

W ramach wykonywania napraw, renowacji i rozbiórek konstrukcji drewnianych, osoba wykonująca zawód cieśli:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi oraz instrukcjami dotyczącymi naprawy i rozbiórki konstrukcji drewnianych.
 • Wykonuje szkice robocze konstrukcji drewnianych.
 • Określa rodzaj i zakres prac związanych z naprawą i renowacją konstrukcji drewnianych.
 • Zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
 • Dobiera materiały do wykonania robót związanych z naprawą, renowacją i rozbiórką konstrukcji drewnianych.
 • Sortuje materiały rozbiórkowe pod względem wykorzystania części materiałów w dalszych pracach remontowych i rozbiórkowych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, renowacją i rozbiórką konstrukcji drewnianych.
 • Przygotowuje materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych do składowania i transportu.
 • Wykonuje roboty związane z naprawą i renowacją elementów konstrukcji drewnianych.
 • Wykonuje roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych.
 • Kontroluje jakość wykonania robót związanych z naprawą i rozbiórką konstrukcji drewnianych.
 • Wykonuje przedmiar, obmiar i kosztorys robót związanych z naprawą i rozbiórką konstrukcji drewnianych.

Dekarz

W ramach podstaw budownictwa w pracach dekarskich, osoba wykonująca zawód dekarza:

 • Rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Rozpoznaje wyroby i materiały budowlane stosowane w dekarstwie.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach dekarskich.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót dekarskich.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych, osoba wykonująca zawód dekarza:

 • Rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcji dachów.
 • Rozróżnia rodzaje pokryć dachowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania pokryć dachowych, obróbek dekarskich, odwodnień połaci dachowych i drobnych robót ciesielskich.
 • Sporządza szkice połaci dachowych, ich odwodnień, elementów pokryć dachowych i obróbek dekarskich.
 • Dobiera wyroby, materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.
 • Rozróżnia elementy systemów odwodnień połaci dachowych.
 • Wykonuje izolacje i podkłady pod pokrycia dachowe.
 • Wykonuje pokrycia dachowe, obróbki dekarskie i blacharskie oraz odwodnienia dachów z różnych materiałów, o różnych konstrukcjach i kształtach.
 • Dobiera sposoby ochrony przed korozją pokryć dachowych, obróbek blacharskich i odwodnień połaci dachowych.
 • Stosuje zasady kontroli jakości wykonania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.
 • Dobiera sposoby transportu i składowania materiałów stosowanych w robotach dekarskich.
 • Charakteryzuje przedmiar, obmiar i kosztorys robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych.

W ramach wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, osoba wykonująca zawód dekarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej oraz do wykonywania i rozbiórki pokryć dachowych.
 • Montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej.
 • Kontroluje jakość wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.
 • Charakteryzuje przedmiar, obmiar i kosztorys robót związanych z montażem okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.

W ramach wykonywania napraw pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów, rozbiórek pokryć dachowych oraz drobnych robót ciesielskich, osoba wykonująca zawód dekarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania napraw pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów, rozbiórek pokryć dachowych oraz drobnych robót ciesielskich.
 • Przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania rozbiórki i naprawy pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, odwodnień połaci dachowych, termomodernizacji dachów oraz drobnych robót ciesielskich.
 • Wykonuje rozbiórkę i naprawę pokryć dachów z różnych materiałów oraz obróbek dekarskich i blacharskich, termomodernizacji dachów oraz odwodnień połaci dachowych.
 • Kontroluje jakość wykonania robót związanych z rozbiórką i naprawą pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termomodernizacji dachów oraz odwodnień połaci dachowych.
 • Charakteryzuje przedmiar, obmiar i kosztorys robót związanych z rozbiórką i naprawą pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termomodernizacji dachów oraz odwodnień połaci dachowych.

Kamieniarz

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód kamieniarza:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury, osoba wykonująca zawód kamieniarza:

 • Charakteryzuje rodzaje skał.
 • Charakteryzuje wyroby kamieniarskie.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury.
 • Charakteryzuje materiały, narzędzia i sprzęt do ręcznej i mechanicznej obróbki kamienia.
 • Charakteryzuje szablony wyrobów kamieniarskich, ornamentów i znaków graficznych.
 • Przecina bloki kamienne.
 • Wykonuje obróbkę materiałów kamiennych.
 • Wykonuje fakturowanie powierzchni kamiennych.
 • Wykuwa elementy kamienne o określonych kształtach.
 • Wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu.
 • Wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi i pozłotniczymi.
 • Ocenia jakość wykonanych kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury.
 • Wykonuje przedmiar i obmiar oraz sporządza kosztorys wykonania kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury.

W ramach wykonywania montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich, osoba wykonująca zawód kamieniarza:

 • Sporządza przedmiar robót kamieniarskich.
 • Charakteryzuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów z kamienia naturalnego i sztucznego oraz renowacji wyrobów kamieniarskich.
 • Wykonuje montaż elementów z kamienia.
 • Wykonuje czynności związane z czyszczeniem oraz konserwacją wyrobów z kamienia.
 • Wykonuje szablony uszkodzonych lub wymienianych elementów wyrobów kamieniarskich.
 • Wykonuje naprawy wyrobów kamieniarskich.
 • Patynuje wyroby kamieniarskie.
 • Impregnuje wyroby kamieniarskie.
 • Dokonuje renowacji ornamentów i znaków graficznych.
 • Ocenia jakość montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich.
 • Wykonuje przedmiary i obmiary robót kamieniarskich i sporządza rozliczenie kosztów tych robót.

Kominiarz

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód kominiarza:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach konserwowania przewodów kominowych, osoba wykonująca zawód kominiarza:

 • Rozróżnia kominy i przewody kominowe.
 • Charakteryzuje rodzaje paliw.
 • Charakteryzuje procesy zachodzące podczas spalania paliw.
 • Sporządza bilans powietrza w pomieszczeniach.
 • Charakteryzuje rodzaje przewodów kominowych i systemy kominowe w obiektach budowlanych.
 • Charakteryzuje urządzenia grzewcze.
 • Określa sposoby podłączania urządzeń grzewczych do przewodów kominowych.
 • Charakteryzuje nasady kominowe i wkłady kominowe.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz normami i instrukcjami dotyczącymi konserwacji przewodów kominowych.
 • Charakteryzuje zasady dotyczące wykonywania konserwacji przewodów kominowych.
 • Stosuje materiały narzędzia i sprzęt do wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych.
 • Sporządza przedmiar robót i kalkulację kosztów związanych z konserwacją przewodów kominowych i kominów.
 • Sprawdza stan techniczny przewodów kominowych.
 • Wykonuje naprawy przewodów kominowych.
 • Wykonuje czyszczenie przewodów kominowych, czopuchów i urządzeń grzewczych na paliwo stałe.
 • Sprawdza ciąg w przewodach kominowych.
 • Ocenia jakość robót związanych z konserwacją przewodów kominowych.
 • Przygotowuje opinie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych.
 • Wykonuje obmiar robót związanych z konserwacją przewodów kominowych i sporządza rozliczenie tych robót.

W ramach kontrolowania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych, osoba wykonująca zawód kominiarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową oraz normami i instrukcjami dotyczącymi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych.
 • Charakteryzuje przepisy prawa dotyczące wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych.
 • Posługuje się narzędziami i sprzętem do badania stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń pomocniczych.
 • Sporządza przedmiar robót oraz kalkulację kosztów związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych.
 • Sprawdza drożność przewodów kominowych.
 • Sprawdza szczelność przewodów kominowych.
 • Wykonuje pomiary ciągu w przewodach kominowych.
 • Sprawdza sprawność systemów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach.
 • Ustala przyczyny niedostatecznego ciągu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewodów kominowych i sprawdza stan elementów mających wpływ na ciąg kominowy.
 • Ocenia stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
 • Sprawdza zgodność wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych obiektach budowlanych z dokumentacją projektową, normami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • Określa możliwość przyłączenia urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych.
 • Prowadzi dokumentację wykonanej kontroli przewodów kominowych, podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych.
 • Wykonuje inwentaryzację przewodów kominowych, podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych.
 • Wykonuje obmiar robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych, sporządza rozliczenie tych robót.

Monter izolacji budowlanych

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód montera izolacji budowlanych:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania i napraw izolacji wodochronnych, osoba wykonująca zawód montera izolacji budowlanych:

 • Charakteryzuje izolacje wodochronne.
 • Charakteryzuje przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji wodochronnych.
 • Dobiera materiały do wykonywania izolacji wodochronnych.
 • Wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie związane z wykonywaniem izolacji wodochronnych.
 • Przygotowuje podłoża pod izolacje wodochronne.
 • Wykonuje roboty związane z wykonywaniem izolacji wodochronnych.
 • Wykonuje roboty związane z naprawą izolacji wodochronnych.
 • Ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem i naprawą izolacji wodochronnych.
 • Sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z wykonaniem i naprawą izolacji wodochronnych oraz sporządza ich rozliczenie.

W ramach wykonywania i napraw izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, osoba wykonująca zawód montera izolacji budowlanych:

 • Charakteryzuje rodzaje strat ciepła w budynkach.
 • Określa wpływ hałasu i drgań na budynki i organizm człowieka.
 • Charakteryzuje rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.
 • Dobiera materiały do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.
 • Wykonuje roboty murarskie, tynkarskie i blacharskie związane z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.
 • Przygotowuje podłoża pod izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe.
 • Wykonuje izolacje termiczne i akustyczne przegród budowlanych.
 • Wykonuje izolacje przeciwdrganiowe elementów obiektów budowlanych oraz maszyn, urządzeń i instalacji budowlanych.
 • Wykonuje roboty związane z naprawą izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.
 • Ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem i naprawą izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.
 • Sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z wykonaniem i naprawą izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych oraz sporządza ich rozliczenie.

W ramach wykonywania i napraw izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych, osoba wykonująca zawód montera izolacji budowlanych:

 • Charakteryzuje rodzaje korozji.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.
 • Dobiera materiały do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.
 • Przygotowuje podłoża budowlane do wykonania powłok antykorozyjnych i chemoodpornych.
 • Wykonuje powłoki antykorozyjne i chemoodporne elementów budowlanych.
 • Ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem i naprawą izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.
 • Sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z wykonaniem i naprawą izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych oraz sporządza ich rozliczenie.

Monter izolacji przemysłowych

W ramach podstaw izolacji przemysłowych, osoba wykonująca zawód montera izolacji przemysłowych:

 • Charakteryzuje obiekty i instalacje przemysłowe.
 • Charakteryzuje zjawiska związane z eksploatacją instalacji przemysłowych.
 • Charakteryzuje materiały i wyroby stosowane w izolacjach przemysłowych.
 • Charakteryzuje metody wykonywania pomiarów warsztatowych i inwentaryzacyjnych związanych z robotami blacharskimi i izolacyjnymi.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Charakteryzuje zasady transportu podczas wykonania izolacji przemysłowych.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań i pomostów związanych z wykonywaniem izolacji przemysłowych.
 • Rozpoznaje rodzaje i elementy składowe dokumentacji technicznej stosowanej w instalacjach przemysłowych.
 • Stosuje zasady dotyczące sporządzania rysunków technicznych.
 • Obsługuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych, osoba wykonująca zawód montera izolacji przemysłowych:

 • Charakteryzuje płaszcze ochronne izolacji przemysłowych.
 • Charakteryzuje konstrukcje wsporcze i nośne izolacji przemysłowych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną płaszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych i nośnych stosowanych w izolacjach przemysłowych.
 • Wykonuje przedmiar robót związanych z wykonywaniem płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych.
 • Stosuje maszyny, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych.
 • Stosuje materiały do wykonania płaszczy ochronnych.
 • Stosuje materiały do wykonania konstrukcji wsporczych i nośnych.
 • Wykonuje z blachy elementy płaszczy ochronnych.
 • Wykonuje konstrukcje wsporcze i nośne izolacji przemysłowych.
 • Wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych.
 • Ocenia jakość wykonywanych elementów płaszcza ochronnego, konstrukcji wsporczych i nośnych.

W ramach wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych, osoba wykonująca zawód montera izolacji przemysłowych:

 • Posługuje się dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych.
 • Wykonuje przedmiar robót związanych z wykonywaniem, i naprawą ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych.
 • Stosuje narzędzia i sprzęt do wykonania i naprawy ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych.
 • Przygotowuje podłoże pod ciepłochronne i zimnochronne izolacje przemysłowe.
 • Wykonuje ciepłochronne izolacje przemysłowe.
 • Wykonuje zimnochronne izolacje przemysłowe.
 • Wykonuje naprawy ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych.
 • Wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych.
 • Ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem i naprawą ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych.

W ramach wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych, osoba wykonująca zawód montera izolacji przemysłowych:

 • Posługuje się dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych, normami, katalogami oraz instrukcjami akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych.
 • Wykonuje przedmiar robót związanych z wykonywaniem i naprawą akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych.
 • Stosuje narzędzia i sprzęt do wykonania i naprawy akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych.
 • Przygotowuje podłoże pod akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemysłowe.
 • Wykonuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemysłowe.
 • Wykonuje naprawy akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych.
 • Wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem i naprawą akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych.
 • Ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem i naprawą akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych.

W ramach wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych, osoba wykonująca zawód montera izolacji przemysłowych:

 • Posługuje się dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania ogniochronnych izolacji przemysłowych.
 • Wykonuje przedmiar robót związanych z wykonywaniem i naprawą ogniochronnych izolacji przemysłowych.
 • Stosuje narzędzia i sprzęt do wykonania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.
 • Przygotowuje podłoże pod ogniochronne izolacje przemysłowe.
 • Wykonuje ogniochronne izolacje przemysłowe.
 • Wykonuje naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.
 • Wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem i naprawą ogniochronnych izolacji przemysłowych.
 • Ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem i naprawą ogniochronnych izolacji przemysłowych.

Monter konstrukcji budowlanych

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód montera konstrukcji budowlanych:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach montażu i demontażu konstrukcji stalowych, osoba wykonująca zawód montera konstrukcji budowlanych:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych.
 • Przygotowuje do montażu elementy konstrukcji stalowych.
 • Wykonuje prace ślusarskie związane z montażem konstrukcji stalowych.
 • Stosuje sprzęt montażowy podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem konstrukcji stalowych.
 • Zabezpiecza montowaną konstrukcję stalową przed utratą stateczności.

W ramach montażu i demontażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych, osoba wykonująca zawód montera konstrukcji budowlanych:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych.
 • Przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe.
 • Wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych.
 • Posługuje się sprzętem montażowym podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
 • Przestrzega zasad używania znaków i sygnałów bezpieczeństwa podczas transportu i montażu prefabrykatów z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych.
 • Wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych.
 • Zabezpiecza montowaną prefabrykowaną konstrukcję żelbetową przed utratą stateczności.
 • Wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych.
 • Wykonuje roboty związane z demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
 • Kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
 • Wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych oraz sporządza ich rozliczenie.

W ramach montażu i demontażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, osoba wykonująca zawód montera konstrukcji budowlanych:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
 • Przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu.
 • Wykonuje roboty ciesielskie związane z montażem prefabrykatów drewnianych.
 • Posługuje się montażowym sprzętem pomocniczym podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
 • Przestrzega zasad używania znaków i sygnałów bezpieczeństwa podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych za pomocą urządzeń dźwigowych.
 • Wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych.
 • Zabezpiecza montowaną prefabrykowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności.
 • Wykonuje połączenia prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
 • Wykonuje roboty związane z demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
 • Kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
 • Sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód montera sieci i instalacji sanitarnych:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych, osoba wykonująca zawód montera sieci i instalacji sanitarnych:

 • Charakteryzuje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Charakteryzuje rodzaje ujęć wody.
 • Charakteryzuje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych wraz z technologiami ich wykonania.
 • Charakteryzuje uzbrojenie oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych.
 • Charakteryzuje obiekty sieci wodociągowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych.
 • Wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych.
 • Wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem sieci wodociągowych.
 • Wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych.
 • Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych.
 • Wykonuje prace związane z budową przyłączy wodociągowych.
 • Charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania.
 • Posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych.
 • Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych.
 • Zabezpiecza miejsca robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych.
 • Sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych.

W ramach wykonywania robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych, osoba wykonująca zawód montera sieci i instalacji sanitarnych:

 • Charakteryzuje rodzaje ścieków i ich odbiorników.
 • Charakteryzuje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje uzbrojenie oraz urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych.
 • Charakteryzuje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich zadania i funkcje.
 • Posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych.
 • Stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych.
 • Planuje wykonanie robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych.
 • Wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem sieci kanalizacyjnych.
 • Wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych.
 • Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych.
 • Charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania.
 • Posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych.
 • Stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych.
 • Planuje wykonanie robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych.
 • Zabezpiecza miejsca robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych.
 • Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych.
 • Wykonuje izolacje instalacji kanalizacyjnej.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych.

W ramach wykonywania robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych, osoba wykonująca zawód montera sieci i instalacji sanitarnych:

 • Rozpoznaje rodzaje paliw oraz określa ich właściwości.
 • Charakteryzuje rodzaje i układy gazociągów i przyłączy gazowych oraz technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje uzbrojenie gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Charakteryzuje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje.
 • Posługuje się dokumentacją projektową gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Planuje wykonywanie robót związanych z budową i remontem gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją gazociągów i przyłączy gazowych.
 • Charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania.
 • Posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych.
 • Planuje wykonanie robót związanych z montażem instalacji gazowych.
 • Przygotowuje miejsce robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych.
 • Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych.
 • Wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.

W ramach wykonywania robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych, osoba wykonująca zawód montera sieci i instalacji sanitarnych:

 • Charakteryzuje rodzaje źródeł ciepła.
 • Charakteryzuje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje uzbrojenie oraz urządzenia stosowane w sieciach ciepłowniczych.
 • Charakteryzuje urządzenia energetyczne stosowane w sieciach ciepłowniczych i instalacjach grzewczych.
 • Charakteryzuje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje.
 • Posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych.
 • Planuje wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych.
 • Wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych.
 • Wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych.
 • Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych.
 • Wykonuje prace związane z budową węzłów cieplnych.
 • Wykonuje zabezpieczenia węzłów cieplnych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją węzłów cieplnych.
 • Określa warunki techniczne, jakie powinny spełniać pomieszczenia, w których są instalowane kotły.
 • Charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania.
 • Posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych.
 • Planuje wykonanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych.
 • Przygotowuje miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych.
 • Wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych.
 • Wykonuje zabezpieczenia instalacji grzewczych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.

W ramach wykonywania robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, osoba wykonująca zawód montera sieci i instalacji sanitarnych:

 • Określa rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach.
 • Charakteryzuje rodzaje wentylacji i klimatyzacji.
 • Charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania.
 • Posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Planuje wykonanie robót związanych z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Przygotowuje miejsce wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Wykonuje połączenia przewodów oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Monter stolarki budowlanej

W ramach podstaw budownictwa w montażu stolarki budowlanej, osoba wykonująca zawód montera stolarki budowlanej:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje stolarkę budowlaną w budynku.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje materiały i wyroby budowlane związane z montażem i naprawą stolarki budowlanej.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe związane z montażem stolarki budowlanej.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Przestrzega zasad zagospodarowania terenu budowy.
 • Przestrzega zasad transportu i składowania wyrobów budowlanych stosowanych przy montażu, naprawie i demontażu stolarki budowlanej.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Korzysta z dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach montażu, naprawy i demontażu okien i drzwi balkonowych, osoba wykonująca zawód montera stolarki budowlanej:

 • Rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym.
 • Rozróżnia systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych.
 • Rozróżnia izolacje stosowane w montażu okien i drzwi balkonowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu, naprawy i demontażu okien i drzwi balkonowych.
 • Dobiera metody montażu i naprawy okien i drzwi balkonowych.
 • Wykonuje roboty związane z montażem i naprawą okien i drzwi balkonowych.
 • Wykonuje roboty związane z demontażem okien i drzwi balkonowych.
 • Kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych.
 • Sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych.

W ramach montażu, naprawy i demontażu okien dachowych i włazów stropowych, osoba wykonująca zawód montera stolarki budowlanej:

 • Charakteryzuje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom dachowym i włazom stropowym.
 • Rozróżnia systemy elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych i włazów stropowych.
 • Rozróżnia izolacje stosowane w montażu okien dachowych i włazów stropowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowych i włazów stropowych.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych i włazów stropowych.
 • Dobiera metody montażu okien dachowych i włazów stropowych.
 • Wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych.
 • Ocenia jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych.
 • Sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych i włazów stropowych.

W ramach montażu, naprawy i demontażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, osoba wykonująca zawód montera stolarki budowlanej:

 • Rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane drzwiom zewnętrznym oraz wewnętrznym.
 • Rozróżnia systemy elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Rozróżnia izolacje stosowane w montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposób ich montażu.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Dobiera metody montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

W ramach montażu, naprawy i demontażu bram, osoba wykonująca zawód montera stolarki budowlanej:

 • Charakteryzuje podstawowe parametry i wymagania stawiane bramom.
 • Charakteryzuje systemy napędu i elektronicznego sterowania funkcjami bram.
 • Charakteryzuje izolacje stosowane w montażu bram oraz sposób ich montażu.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu bram.
 • Dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu bram.
 • Dobiera metody montażu bram.
 • Wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem bram.
 • Kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram.
 • Sporządza rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram.

W ramach montażu, naprawy i demontażu osłon okiennych i drzwiowych, osoba wykonująca zawód montera stolarki budowlanej:

 • Charakteryzuje podstawowe parametry i wymagania stawiane zewnętrznym i wewnętrznym osłonom okiennym i drzwiowym.
 • Charakteryzuje rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu osłon okiennych i drzwiowych oraz montażu osłon do okien dachowych.
 • Dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu osłon okiennych i drzwiowych.
 • Dobiera metody montażu osłon okiennych i drzwiowych.
 • Wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem osłon okiennych i drzwiowych.
 • Kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem zespołów, układów i mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych.
 • Wykonuje rozliczenie robót związanych z montażem, naprawą i demontażem osłon okiennych i drzwiowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach montażu elementów suchej zabudowy, osoba wykonująca zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Charakteryzuje rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz.
 • Określa rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy i sposoby ich wykonania.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu w systemach suchej zabudowy.
 • Kalkuluje koszty robót w systemach suchej zabudowy na podstawie przedmiaru robót.
 • Przygotowuje materiały i wyroby do montażu w systemach suchej zabudowy.
 • Dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu w systemach suchej zabudowy.
 • Wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy.
 • Dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy.
 • Przygotowuje podłoża do montażu w systemach suchej zabudowy.
 • Wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy.
 • Wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy.
 • Wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów w systemach suchej zabudowy.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót w systemach suchej zabudowy.
 • Sporządza rozliczenie robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy na podstawie obmiaru.

W ramach wykonywania robót malarskich, osoba wykonująca zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Charakteryzuje materiały i wyroby malarskie.
 • Określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju powłoki malarskie.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich.
 • Kalkuluje koszty robót malarskich na podstawie przedmiaru robót.
 • Przygotowuje materiały i wyroby do wykonania powłok malarskich w określonej technologii.
 • Charakteryzuje techniki wykonania robót malarskich.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich.
 • Przygotowuje podłoża do nakładania powłok malarskich.
 • Wykonuje powłoki malarskie.
 • Sporządza obmiar oraz kosztorys robót malarskich.
 • Sporządza rozliczenie robót malarskich na podstawie obmiaru.

W ramach wykonywania robót tapeciarskich, osoba wykonująca zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Charakteryzuje tapety.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich.
 • Kalkuluje koszty wykonania robót tapeciarskich na podstawie przedmiaru robót.
 • Przygotowuje materiały i wyroby do wykonania robót tapeciarskich.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich.
 • Przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich.
 • Wykonuje roboty tapeciarskie.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót tapeciarskich.
 • Sporządza rozliczenie robót tapeciarskich na podstawie obmiaru.

W ramach wykonywania robót posadzkarskich, osoba wykonująca zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Charakteryzuje materiały i wyroby posadzkarskie.
 • Określa sposoby przygotowania podłoży pod różnego rodzaju posadzki.
 • Określa sposoby wykonywania izolacji podłogowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich.
 • Kalkuluje koszty wykonania robót posadzkarskich na podstawie przedmiaru.
 • Przygotowuje materiały i wyroby do wykonania robót posadzkarskich.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich.
 • Przygotowuje podkłady do wykonania posadzek z różnych wyrobów.
 • Wykonuje warstwy izolacyjne podłóg.
 • Wykonuje posadzki z różnych wyrobów.
 • Wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót posadzkarskich.
 • Sporządza obmiar oraz kosztorys robót posadzkarskich.

W ramach wykonywania robót okładzinowych, osoba wykonująca zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 • Charakteryzuje okładziny.
 • Określa sposoby przygotowywania podłoży pod okładziny.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych.
 • Kalkuluje koszty wykonania robót okładzinowych na podstawie przedmiaru robót.
 • Przygotowuje materiały i wyroby do wykonania robót okładzinowych.
 • Charakteryzuje narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych.
 • Wykonuje okładziny z różnych wyrobów.
 • Wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych wyrobów.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót okładzinowych.
 • Sporządza rozliczenie robót okładzinowych na podstawie obmiaru.

Murarz-tynkarz

W ramach podstaw budownictwa, osoba wykonująca zawód murarza-tynkarza:

 • Charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 • Charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych.
 • Rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, osoba wykonująca zawód murarza-tynkarza:

 • Określa właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
 • Kalkuluje koszty robót związanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych na podstawie przedmiaru.
 • Dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
 • Sporządza zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe.
 • Ocenia jakość sporządzonych przez siebie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
 • Stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia robót związanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.

W ramach wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, osoba wykonująca zawód murarza-tynkarza:

 • Rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych stosowanych w murowanych konstrukcjach budowlanych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Wykonuje murowane konstrukcje budowlane.
 • Wykonuje roboty pomocnicze podczas murowania konstrukcji budowlanych.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót murarskich.
 • Stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót murarskich.

W ramach wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, osoba wykonująca zawód murarza-tynkarza:

 • Charakteryzuje rodzaje tynków.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy tynków.
 • Stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem i naprawą tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania i napraw tynków.
 • Przygotowuje podłoża do wykonania tynków.
 • Wykonuje tynki.
 • Wykonuje naprawę tynków.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót tynkarskich.
 • Stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót tynkarskich.

W ramach wykonywania remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych, osoba wykonująca zawód murarza-tynkarza:

 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Przygotowuje wyroby budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Ocenia jakość wykonanych przez siebie robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych.
 • Stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych.

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

W ramach podstaw drogownictwa, osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:

 • Posługuje się przepisami prawa dotyczącymi budowy i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową.
 • Posługuje się dokumentacją projektową i technologiczną budowy poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz innych elementów infrastruktury drogowej.
 • Stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót.
 • Wykonuje pomiary terenowe.
 • Rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach obsługi maszyn i urządzeń drogowych, osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:

 • Charakteryzuje maszyny stosowane do budowy i utrzymania dróg, w tym maszyny, które mogą obsługiwać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia operatora.
 • Charakteryzuje budowę maszyn do robót drogowych i ich zespołów.
 • Charakteryzuje budowę i rodzaje układów napędowych stosowanych w maszynach do robót drogowych.
 • Ocenia stan techniczny i czynniki mające wpływ na proces zużywania się maszyn do robót drogowych i ich zespołów.
 • Charakteryzuje budowę maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych i ich zespołów.
 • Charakteryzuje budowę i zasady pracy frezarek do nawierzchni dróg z napędem spalinowym do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych i ich zespołów.
 • Wykonuje obsługę codzienną oraz transportową frezarek samojezdnych do nawierzchni dróg.

W ramach obsługi maszyn do robót ziemnych, osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:

 • Charakteryzuje maszyny stosowane w robotach ziemnych, w tym maszyny, które mogą obsługiwać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia operatora.
 • Charakteryzuje budowę maszyn do robót ziemnych i ich zespołów roboczych.
 • Charakteryzuje rodzaje i układy napędowe stosowane w maszynach do robót ziemnych.
 • Ocenia stan techniczny maszyny oraz czynników mających wpływ na proces zużywania się maszyn do robót ziemnych.
 • Opisuje ogólną budowę i zasady pracy koparek jednonaczyniowych kołowych i gąsienicowych.
 • Wykonuje obsługę codzienną oraz transportową koparki jednonaczyniowej.
 • Charakteryzuje budowę i zasady pracy ładowarek jednonaczyniowych.
 • Wykonuje obsługę codzienną oraz transportową ładowarki jednonaczyniowej.

W ramach wykonywania robót ziemnych, osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:

 • Opisuje rodzaje gruntów i ich podział na kategorie.
 • Charakteryzuje sposoby przeprowadzania robót przygotowawczych przyczyniających się do właściwego przygotowania placu budowy.
 • Posługuje się dokumentacją robót ziemnych.
 • Wykonuje obliczenia mas ziemnych.
 • Charakteryzuje sposoby skrawania gruntów.
 • Określa utrudnienia i zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych.
 • Opisuje rodzaje robót ziemnych wykonywanych przy budowie dróg.
 • Charakteryzuje techniki pracy koparką jednonaczyniową przedsiębierną oraz podsiębierną.
 • Charakteryzuje techniki pracy koparkami przedsiębiernymi oraz podsiębiernymi przy wkopywaniu się na określoną głębokość.
 • Charakteryzuje pracę koparkami.
 • Wykonuje czynności związane z technikami pracy ładowarek jednonaczyniowych.
 • Określa warunki współpracy ładowarki jednonaczyniowej z innymi maszynami i środkami transportowymi.

W ramach wykonywania robót drogowych, osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:

 • Charakteryzuje rodzaje warstw nawierzchni drogowej.
 • Charakteryzuje typy nawierzchni drogowych.
 • Charakteryzuje nawierzchnie drogowe z mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Opisuje rodzaje maszyn stosowanych przy budowie drogi.
 • Opisuje technologie wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Stosuje układanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w sposób gwarantujący uzyskanie pożądanego efektu.
 • Określa przyczyny występowania wad podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.
 • Stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy wykonywaniu robót maszynami do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz przy wykonywaniu obsługi technicznej w czasie pracy.
 • Opisuje sposób obsługi transportowej maszyny do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej.
 • Charakteryzuje zakres profilowania nawierzchni mineralno-asfaltowych metodą na zimno.
 • Charakteryzuje pracę frezarek drogowych.
 • Określa zasady zabezpieczania układu roboczego bębna skrawającego.
 • Opisuje zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót frezarkami do nawierzchni dróg oraz wykonywaniu obsług technicznych.
 • Opisuje sposób wykonywania obsługi codziennej oraz transportowej frezarki do nawierzchni dróg samojezdnej.

Zdun

W ramach podstaw budownictwa zduna, osoba wykonująca zawód zduna:

 • Rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych oraz rodzaje i wielkość obciążeń.
 • Rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania.
 • Rozpoznaje rodzaje i właściwości gruntów budowlanych.
 • Określa zastosowanie wyrobów i materiałów budowlanych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych.
 • Stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych.
 • Określa koszty wykonania robót zduńskich.
 • Rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy.
 • Rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie.
 • Rozróżnia rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie.
 • Charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań.
 • Rozróżnia rodzaje paliw i określa ich właściwości.
 • Wyjaśnia procesy zachodzące podczas spalania paliw.
 • Przestrzega zasad sporządzania bilansu powietrza w pomieszczeniach.
 • Rozróżnia rodzaje przewodów kominowych i systemy kominowe w obiektach budowlanych w zależności od rodzaju spalanego paliwa.
 • Stosuje zasady dotyczące sporządzania rysunków technicznych.
 • Rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W ramach wykonywania, remontu i rozbiórki murowanych pieców grzewczych, osoba wykonująca zawód zduna:

 • Rozróżnia rodzaje murowanych pieców grzewczych.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania, remontu i rozbiórki murowanych pieców grzewczych.
 • Dobiera wielkość i konstrukcję murowanych pieców grzewczych w zależności od rodzaju i wielkości pomieszczeń.
 • Stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką murowanych pieców grzewczych.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką murowanych pieców grzewczych.
 • Przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do wykonywania i remontu murowanych pieców grzewczych.
 • Wykonuje fundamenty pod konstrukcje murowanych pieców grzewczych na różnych podłożach.
 • Muruje piece grzewcze.
 • Osadza elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych.
 • Wykonuje roboty związane z wykończeniem murowanych pieców grzewczych.
 • Podłącza murowane piece grzewcze do przewodów kominowych.
 • Sporządza inwentaryzację murowanych pieców grzewczych.
 • Wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką murowanych pieców grzewczych.
 • Ocenia jakość wykonanych robót związanych z wykonaniem i remontem murowanych pieców grzewczych.
 • Stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką murowanych pieców grzewczych.

W ramach wykonywania, remontu i rozbiórki kominków, osoba wykonująca zawód zduna:

 • Rozróżnia rodzaje kominków.
 • Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania, remontu i rozbiórki kominków.
 • Dobiera wielkość i konstrukcję kominków w zależności od wielkości pomieszczeń.
 • Stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką kominków.
 • Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką kominków.
 • Przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do wykonywania i remontu kominków.
 • Wykonuje fundamenty pod konstrukcje kominków.
 • Wykonuje kominki murowane i prefabrykowane.
 • Osadza elementy metalowe oraz wkłady i kasety w kominkach.
 • Wykonuje roboty związane z wykończeniem kominków.
 • Podłącza kominki do przewodów kominowych.
 • Sporządza inwentaryzację kominków.
 • Wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką kominków.
 • Ocenia jakość wykonanych robót związanych z wykonaniem i remontem kominków.
 • Stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką kominków.